Sopimusehdot - voimassa 01.11.2015 alkaen

1. Lainan tiedot

1.1 Lainan määrä, nimelliskorko, kuluttajasuojalain mukainen todellinen vuosikorko, laina-aika, lyhennystapa, lainan järjestelypalkkion määrä, kuukausittainen tilinhoitomaksu sekä lainan kokonaiskustannukset käyvät ilmi lainasopimuksesta. Sopimuksen sisältö voi olla neuvoteltu asiakaskohtaisesti.

2. Lainan myöntäminen

2.1 Lainan myöntää Cashbuddy Oy (jäljempänä lainanantaja). Laina voidaan hakemuksesta myöntää täysi-ikäiselle Suomessa vakituisesti asuvalle henkilölle, jolla on säännölliset tulot. Lainanantajalla on oikeus myöntää haettua pienempi laina sekä lainanantajalla on oikeus olla myöntämättä lainaa syytä ilmoittamatta. Lainahakija (jäljempänä lainansaaja tai lainanhakija) allekirjoittaa lainasopimuksen sähköisesti. Sopimus syntyy kun lainanantaja on vastaanottanut sekä hyväksynyt lainanhakijan allekirjoitetun lainasopimuksen sekä vaaditut liitteet. Lainanantaja käyttää lainaa myöntäessään ja valvoessaan lainanhakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

2.2. Lainansaajalla voi olla ainoastaan yksi laina kerrallaan lainanantajalta. Mikäli lainansaajalle myönnetään uusi laina, käytetään tarvittava osuus uudesta lainasta vanhan lainan poismaksamiseen.

2.3 Lainansaaja ilmoittaa antavansa lainanantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä muilta lainanantajilta saatavia tietoja aikaisemmista lainansaajalle myönnetyistä lainoista kuluttajaluottohakemuksen käsittelyä varten. Lainansaaja antaa suostumuksen sille, että lainanantaja luovuttaa näitä lainansaajaa koskevia tietoja kuluttajaluotosta Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmään kuuluville muille lainanantajille. Näitä tietoja lainanantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.

3. Lainan kiinteä korko

3.1 Lainan korko ilmoitetaan lainasopimuksessa sekä lainanantajan kotisivuilla.

3.2 Lainansaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun lainanantaja on maksanut lainamäärän lainansaajan tilille.

3.3 Korko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana 360.

4. Lainasta perittävät maksut

4.1 Myönnetyn lainamäärän ja korkojen lisäksi lainansaajalta veloitetaan lainasopimuksessa sekä lainanantajan kotisivuilla ilmoitettu lainan järjestelypalkkio, joka jaetaan tasan kaikkien erien kesken. Lainan järjestelypalkkio kuuluu myös ennenaikaisessa takaisinmaksussa maksettavaksi kokonaisuudessaan huolimatta sen jakamisesta erien kesken.

4.2 Lainaa korotettaessa lainansaajalta veloitetaan korotuksen määrää vastaava järjestelypalkkion suuruinen palkkio.

4.3 Lainasta veloitetaan lainasopimuksessa sekä lainanantajan kotisivuilla ilmoitettu kuukausittainen tilinhoitomaksu.

4.4 Jos lainaerän eräpäivää lykätään enemmän kuin 14 vuorokautta tai muutetaan lainan jäljellä olevaa maksuohjelmaa peritään toimenpiteestä kotisivuilla olevan hinnaston mukainen maksu.

4.5 Lainansaajan muuttuneiden yhteystietojen hankkimisesta veloitetaan 10 euroa, mikäli lainansaaja ei kohdan 8.3 mukaisesti itse ole niitä ilmoittanut.

4.6 Lainansaajan on korvattava lainanantajalle myös sellaiset kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat lainan, sen korkojen taikka lainan hoitoon tai järjestelyyn liittyvien maksujen ja palkkioiden perimisestä.

5. Lainan lyhennysten maksaminen

5.1 Lainansaajan tulee suorittaa erät sopimuksessa määritellyn lyhennysaikataulun mukaisesti.

5.2 Maksukehotuksista, jotka lähetetään myöhässä olevista lyhennyseristä tai niiden osista jotka ovat myöhässä enemmän kuin 14 päivää, veloitetaan 5 euroa.

5.3 Mikäli lainansaaja on laiminlyönyt ensimmäisestä maksukehotuksesta huolimatta lyhennyserän, joka on vähintään 10 % alkuperäisestä lainan määrästä tai jos lainaan sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 % lainan alkuperäisestä määrästä, ja lyhennys on viivästynyt vähintään kuukauden, on lainanantajalla oikeus eräännyttää koko jäännössaatava maksettavaksi kahden viikon kuluessa siitä kun erääntymisilmoitus on lähetetty tai neljän viikon kuluessa, jos lainansaajaa ei ole maksukehotuksella aikaisemmin huomautettu maksun viivästymisestä. Lainanantajalla on lisäksi oikeus eräännyttää koko laina myös, jos lainansaaja on antanut lainaa hakiessaan tai sen aikana harhaanjohtavia tietoja. Aikarajojen osalta noudatetaan myös tällöin edellä ilmoitettua.

5.4 Kuluttajansuojalain 7 luvun 34 §:n mukaisesti lainanantaja ei eräännytä lainaa, jos viivästyminen on johtunut kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen rinnastettavasta hänestä riippumattomasta syystä, edellyttäen ettei eräännyttämisestä kieltäytyminen ole lainanantajalle viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen kohtuutonta.

5.5 Mikäli eriä ei kokonaisuudessaan korkoineen, kuluineen ja palkkioineen ole maksettu takaisin eräpäivään mennessä, peritään viivästyneelle summalle korkolain mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskorko on korkolain 4 §:n 2 momentin mukaisesti kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin velasta perittävä korko.

5.6 Lainanantaja voi luottotietolain perusteella ilmoittaa luottotietorekisteriin tiedon maksun laiminlyönnistä, kun
a. Lainanantajalla on kuluttajansuojalain mukaan oikeus eräännyttää lainasopimus,
b. maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä,
c. maksun laiminlyönti ei ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 34 §:n mukaisesta lainanhakijasta riippumattomasta syystä, ja
d. Lainanantaja on lähettänyt lainansaajalle vähintään 21 päivää ennen tietojen luovuttamista kirjallisen maksukehotuksen, jossa on muistutettu maksuhäiriötietojen ilmoittamisesta ja merkitsemisestä luottotietorekisteriin.

6. Lainansaajan peruuttamisoikeus

6.1 Lainansaajalla on oikeus peruuttaa laina ilmoittamalla siitä lainanantajalle 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä, jolloin lainansaajan tulee palauttaa välittömästi ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä lainasopimuksen nojalla saamansa kaikki varat sen uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

7. Sopimuksen irtisanomisen seuraukset

7.1 Mikäli lainasopimus irtisanotaan kohdan 5.3 mukaisen lainansaajan laiminlyöntien vuoksi, on lainansaaja velvollinen hyvittämään lainanantajalle perinnästä johtuvat todelliset perintäkulut tai ilman kuluselvitystä niihin määriin asti kuin laki saatavien perinnästä säätelee.

7.2 Lainansaajalla on oikeus maksaa koko loppuvelka takaisin milloin tahansa ennen lainan eräpäivää. Lainasopimus tulkitaan päättyneeksi, kun lainan pääoma, korot, kulut ja palkkiot on kokonaisuudessaan maksettu.

7.3 Mikäli lainansaaja peruuttaa lainan kohdan 6.1 mukaisesti, on hän velvollinen maksamaan korvauksena lainanantajalle lainan todellisen vuosikoron siltä ajalta, kun laina on ollut lainansaajan käytettävissä.

8. Muut ehdot

8.1 Lainanhakija vastaa siitä, että henkilökohtainen taloudellinen tilanne sallii tämän lainasopimuksen ehtojen noudattamisen sekä lainanhakija valtuuttaa lainanantajan tekemään lainan myöntämisen kannalta tarpeellisia kyselyitä lainanhakijasta.

8.2 Lainanantajalla on oikeus siirtää sopimus kolmansille osapuolille, jolloin lainansaajan asiasta ilmoituksen saatuaan tulee maksaa sopimuksen mukaiset velvoitteet uudelle osapuolelle.

8.3 Lainansaajan on kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista lainanantajalle. Lainansaaja ei voi vedota siihen, ettei ole saanut asiakassuhteeseen vaikuttavaa tietoa, jos tiedon saamatta jääminen johtuu siitä, että lainansaaja ei ole ilmoittanut lainanantajalle asiakastiedoissaan tapahtuneita muutoksia. Lainanantaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että lainansaaja ei ole ilmoittanut lainanantajalle antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista.

8.4 Lainansaajan suoritukset käytetään ensisijaisesti jo erääntyneiden korkojen ja palkkioiden maksuun, sitten pääoman lyhentämiseen. Mikäli osa palkkioista on jaettu useammalle erälle, kohdentuu maksettu suoritus edellä mainitulla tavalla ensin erääntyneiden palkkioerien ja korkojen maksuun ja sen jälkeen pääomaan.

8.5 Lainanantaja ylläpitää asiakasrekisteriä, jonka tietoja sillä on oikeus käyttää kaikissa asiakassuhteen hoitamiseen liittyvissä asioissa. Lainanantajalla ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä sekä yhteistyökumppaneilla on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja suoramarkkinointiin ja muihin liiketoiminnallisesti perusteltuihin tarkoituksiin.

8.6 Lainansaaja hyväksyy mainonnan vastaanottamisen lainanantajalta kirjepostitse, sähköpostitse sekä SMS –viesteillä. Lainanantajalla on oikeus säilyttää ja käyttää tietoja mainonnassa myös lainasuhteen päätyttyä. Mainonnan voi kieltää ilmoittamalla siitä kirjallisesti lainanantajan asiakaspalveluun.

8.7 Lainanantajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa lainasopimuksen ehtoja. Lainanantaja ilmoittaa lainansaajalle lainaehtojen muuttamisesta kirjallisesti, sähköisesti tai muutoin pysyvällä tavalla ennen muutoksen voimaantuloa. Muutokset astuvat voimaan lainanantajan ilmoittamana ajankohtana, ellei lainansaaja ennen muutosten voimaantuloa irtisano sopimustaan.

8.8 Lainanantaja palvelee lainansaajaa lainaan liittyvissä asioissa suomen kielellä ja nämä sopimusehdot ovat saatavilla vain suomeksi.

8.9 Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

9. Erimielisyyksien ratkaisu

9.1 Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan lainansaajan yleisessä alioikeudessa. Jollei lainansaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, käsitellään riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa. Lainansaajalla on oikeus viedä asia kuluttajariitalautakuntaan.

10. Valvova viranomainen

10.1 Lainanantajaa valvova viranomainen on kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (kkv.fi) sekä paikalliset aluehallintovirastot (avi.fi).

Lainanantaja:

Cashbuddy Oy, PL 32, 00101 Helsinki, Puh: 010 802 252 Y-tunnus 2660334-4, Kotipaikka: Helsinki, Suomi

Hae lainaa

Täytä lainahakemus

Täytä lainahakemus

Lisätietoa
Lainapäätös heti

Lainapäätös heti

Lisätietoa
Rahat tilille

Rahat tilille

Lisätietoa
Lyhennä lainaa

Lyhennä lainaa

Lisätietoa