Sopimusehdot - voimassa 1.6.2018 alkaen

Luotonmyöntäjä
Cashbuddy Oy (y-tunnus 2660334-4) 

Luotonsaaja:
Luonnollinen henkilö, joka hakee luottoa luotonantajalta tämän hyväksymällä tavalla.

1. Luoton tiedot

1.1 Luoton määrä, nimelliskorko, kuluttajasuojalain mukainen todellinen vuosikorko, laina-aika, lyhennystapa, luoton järjestelypalkkion määrä, kuukausittainen tilinhoitomaksu sekä luoton kokonaiskustannukset käyvät ilmi luottosopimuksesta. Sopimuksen sisältö voi olla neuvoteltu asiakaskohtaisesti.

2. Luoton hakeminen

2.1 Luoton hakeminen tapahtuu verkkohakemuksella tai muulla luotonmyöntäjän hyväksymällä tavalla. Luotonhakijan tulee lukea ja hyväksyä luottoehdot ennen luoton myöntämistä. Luotonantaja käsittelee hakemukset luottamauksellisesti. Luotonantajalla on oikeus tallentaa luotonhakijan käyttämä ip-osoite. Luotonhakija tunnistautuu palveluun verkkotunnuksilla tai muulla luotonmyöntäjän hyväksymällä vahvalla tunnistautumistavalla. Luottohakemusten käsittely tapahtuu luotonantajan palvelun aukioloaikoina.

Luotonantaja voi vaatia luotonhakijaa toimittamaan jäljennökset palkkatodistuksista tai muista tulotodistuksista hakijan taloudellisen tilanteen todentamiseksi.

Tositteet voi lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen asiakaspalvelu@cashbuddy.fi tai postitse osoitteeseen Cashbuddy Oy, PL 4, 20761 PIISPANRISTI.

3. Luoton myöntäminen

3.1 Luoton myöntää Cashbuddy Oy (jäljempänä luotonmyöntäjä). Luotto voidaan myöntää oikeustoimikelpoiselle 21-65 vuotiaalle Suomessa vakituisesti asuvalle henkilölle, jolla on säännölliset tulot ja jolla ei ole luottohäiriömerkintöjä. Luotonmyöntäjällä on oikeus myöntää haettua pienempi luotto sekä luotonmyöntäjällä on oikeus olla myöntämättä luottoa syytä ilmoittamatta. Luotonhakija (jäljempänä luotonsaaja) allekirjoittaa luottosopimuksen sähköisesti. Sopimus syntyy kun luotonmyöntäjä on vastaanottanut sekä hyväksynyt luotonhakijan allekirjoitetun luottosopimuksen sekä vaaditut liitteet. Luotonmyöntäjä käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan luotonhakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

3.2 Luotonsaajalla voi olla ainoastaan yksi luotto kerrallaan luotonmyöntäjältä. Mikäli luotonsaajalle myönnetään uusi luotto, käytetään tarvittava osuus uudesta luotosta vanhan luoton poismaksamiseen.

3.3 Luotonsaaja ilmoittaa antavansa luotonmyöntäjälle oikeuden kerätä ja käsitellä muilta luotonmyöntäjiltä saatavia tietoja aikaisemmista luotonsaajalle myönnetyistä luotoista kuluttajaluottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonsaaja antaa suostumuksen sille, että luotonmyöntäjä luovuttaa näitä luotonsaajaa koskevia tietoja kuluttajaluotosta Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonmyöntäjille. Näitä tietoja luotonmyöntäjä kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.

3.4 Luotonsaaja on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantaja ei vastaa virheellisten tietojen antamisesta johtuneista viivästyksistä luoton myöntämisessä.

4. Luoton korko

4.1 Luoton korko ilmoitetaan luottosopimuksessa sekä ennakkotiedoissa luotonmyöntäjän kotisivuilla.

4.2 Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun luotonmyöntäjä on maksanut luoton luotonsaajan tilille.

4.3 Luoton korko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan kuluttajansuojalain mukaisesti.

4.4 Luoton todellinen vuosikorko sisältää kaikki luotosta luotonsaajalle aiheutuvat kustannukset.

5. Luotosta perittävät kustannukset

5.1 Myönnetyn luoton määrän ja korkojen lisäksi luotonsaajalta veloitetaan luottosopimuksessa sekä ennakkotiedoissa luotonmyöntäjän kotisivuilla ilmoitettu luoton järjestelypalkkio, joka jaetaan tasan kaikkien takaisinmaksuerien kesken. Luoton järjestelypalkkio kuuluu myös ennenaikaisessa takaisinmaksussa maksettavaksi kokonaisuudessaan huolimatta sen jakamisesta erien kesken.

5.2 Luoton määrää korotettaessa luotonsaajalta veloitetaan korotuksen määrää vastaava järjestelypalkkion suuruinen palkkio.

5.3 Luotosta veloitetaan luottosopimuksessa sekä ennakkotiedoissa luotonmyöntäjän kotisivuilla ilmoitettu kuukausittainen tilinhoitomaksu.

5.4 Jos maksuerän eräpäivää lykätään enemmän kuin 14 vuorokautta tai muutetaan luoton jäljellä olevaa maksuohjelmaa, peritään toimenpiteestä hinnaston mukainen maksu.

5.5 Luotonsaajan muuttuneiden yhteystietojen hankkimisesta veloitetaan 10 euroa, mikäli luotonsaaja ei kohdan 10.3 mukaisesti itse ole niitä ilmoittanut.

5.6 Luotonsaajan on korvattava luotonmyöntäjälle myös sellaiset kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat luoton, sen korkojen taikka luoton hoitoon tai järjestelyyn liittyvien maksujen ja palkkioiden perimisestä.

6. Luoton lyhennysten maksaminen

6.1 Luotonsaajan tulee suorittaa erät sopimuksessa määritellyn lyhennysaikataulun mukaisesti.

6.2 Maksukehotuksista, jotka lähetetään myöhässä olevista lyhennyseristä tai niiden osista jotka ovat myöhässä enemmän kuin 14 päivää, veloitetaan huomautuskulu 5,00 euroa.

6.3 Mikäli luotonsaaja on laiminlyönyt ensimmäisestä huomautuksesta huolimatta lyhennyserän, joka on vähintään 10 % alkuperäisestä luoton määrästä tai jos luottoon sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 % luoton alkuperäisestä määrästä, ja lyhennys on viivästynyt vähintään kuukauden, on luotonmyöntäjällä oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva saatava maksettavaksi kahden viikon kuluessa siitä kun erääntymisilmoitus on lähetetty tai neljän viikon kuluessa, jos luotonsaajaa ei ole aikaisemmin huomautettu maksun viivästymisestä. Luotonmyöntäjällä on lisäksi oikeus eräännyttää koko luotto kerrallaan maksettavaksi, jos luotonsaaja on antanut luottoa hakiessaan tai luottosopimuksen voimassa ollessa harhaanjohtavia tietoja luotonmyöntäjälle. Aikarajojen osalta noudatetaan myös tällöin edellä ilmoitettua.

6.4 Kuluttajansuojalain 7 luvun 34 §:n mukaisesti luotonmyöntäjä ei eräännytä luottoa, jos viivästyminen on johtunut kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen rinnastettavasta hänestä riippumattomasta syystä, edellyttäen ettei eräännyttämisestä kieltäytyminen ole luotonmyöntäjälle viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen kohtuutonta.

6.5 Mikäli maksueriä ei kokonaisuudessaan korkoineen ja kuluineen ole maksettu takaisin eräpäivään mennessä, peritään viivästyneelle summalle korkolain mukaista viivästyskorkoa.

6.6 Luotonmyöntäjä voi luottotietolain perusteella ilmoittaa luottotietorekisteriin tiedon maksun laiminlyönnistä, kun

a. Luotonmyöntäjällä on kuluttajansuojalain mukaan oikeus eräännyttää luottosopimus,

b. maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää huomautuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä,

c. maksun laiminlyönti ei ole johtunut kuluttajansuojalain 7 luvun 34 §:n mukaisesta luotonsaajasta riippumattomasta syystä, ja

d. Luotonmyöntäjä on lähettänyt luotonsaajalle vähintään 21 päivää ennen tietojen luovuttamista kirjallisen huomautuksen, jossa on muistutettu maksuhäiriötietojen ilmoittamisesta ja merkitsemisestä luottotietorekisteriin.

7. Luotonsaajan peruuttamisoikeus

7.1 Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luotto ilmoittamalla siitä luotonmyöntäjälle 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä, jolloin luotonsaajan tulee palauttaa välittömästi ja viimeistään 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luottosopimuksen nojalla saamansa kaikki varat sen uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

8. Luotonsaajan oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin

8.1 Luotonsaajalla on oikeus maksaa koko luotto ennenaikaisesti takaisin, milloin tahansa ennen luoton eräpäivää.

8.2 Los luotonsaaja maksaa luoton kokonaan tai osittain ennenaikaisesti takaisin, on luotonantajalla oikeus periä kaikki siihen asti luotolle kerääntyneet korot sekä muut luottokustannukset.

8.3 Luottosopimus tulkitaan päättyneeksi, kun luoton pääoma, korot, kulut ja palkkiot on kokonaisuudessaan maksettu.

9. Sopimuksen irtisanomisen seuraukset

9.1 Mikäli luottosopimus irtisanotaan kohdan 6.3 mukaisen luotonsaajan laiminlyöntien vuoksi, on luotonsaaja velvollinen hyvittämään luotonmyöntäjälle perinnästä johtuvat todelliset perintäkulut siten kuin laki saatavien perinnästä säätelee.

9.2 Mikäli luotonsaaja peruuttaa luoton kohdan 7.1 mukaisesti, on luotonsaaja velvollinen maksamaan korvauksena luotonmyöntäjälle luoton todellisen vuosikoron siltä ajalta, kun luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä.

10. Muut ehdot

10.1 Luotonhakija vastaa siitä, että luotonhakijan henkilökohtainen taloudellinen tilanne sallii tämän luottosopimuksen ehtojen noudattamisen sekä luotonhakija valtuuttaa luotonmyöntäjän tekemään luoton myöntämisen kannalta tarpeellisia kyselyitä luotonhakijasta.

10.2 Luotonmyöntäjällä on oikeus siirtää luottosopimus kolmansille osapuolille, jolloin luotonsaajan asiasta ilmoituksen saatuaan tulee suorittaa sopimuksen mukaiset velvoitteet siirron saajalle.

10.3 Luotonsaajan on kirjallisesti ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista luotonmyöntäjälle. Luotonsaaja ei voi vedota siihen, ettei ole saanut asiakassuhteeseen vaikuttavaa tietoa, jos tiedon saamatta jääminen johtuu siitä, että luotonsaaja ei ole ilmoittanut luotonmyöntäjälle asiakastiedoissaan tapahtuneita muutoksia. Luotonmyöntäjä ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että luotonsaaja ei ole ilmoittanut luotonmyöntäjälle antamissaan tiedoissa tapahtuneista muutoksista.

10.4 Luotonsaajan suoritukset käytetään ensisijaisesti jo erääntyneiden korkojen ja palkkioiden maksuun, sitten pääoman lyhentämiseen. Mikäli osa palkkioista on jaettu useammalle erälle, kohdentuu maksettu suoritus edellä mainitulla tavalla ensin erääntyneiden palkkioerien ja korkojen maksuun ja sen jälkeen pääomaan.

10.5 Luotonmyöntäjä ylläpitää asiakasrekisteriä, jonka tietoja sillä on oikeus käyttää kaikissa asiakassuhteen hoitamiseen liittyvissä asioissa. Luotonmyöntäjällä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä sekä yhteistyökumppaneilla on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja suoramarkkinointiin ja muihin liiketoiminnallisesti perusteltuihin tarkoituksiin.

10.6 Luotonsaaja hyväksyy mainonnan vastaanottamisen luotonmyöntäjältä kirjeitse, sähköpostitse sekä tekstiviesteillä. Mainonnan voi kieltää ilmoittamalla siitä kirjallisesti luotonmyöntäjän asiakaspalveluun.

10.7 Luotonmyöntäjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa luottosopimuksen ehtoja. Luotonmyöntäjä ilmoittaa luotonsaajalle luottoehtojen muuttamisesta kirjallisesti, sähköisesti tai muutoin pysyvällä tavalla ennen muutoksen voimaantuloa. Muutokset astuvat voimaan luotonmyöntäjän ilmoittamana ajankohtana, ellei luotonsaaja ennen muutosten voimaantuloa irtisano sopimustaan.

10.8 Luotonsaaja antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn luotonmyöntäjälle tietosuojakäytännön mukaisesti, joka on luotonsaajan saatavilla luotonmyöntäjän kotisivuilla.

10.9 Luotonmyöntäjä palvelee luotonsaajaa luottoon liittyvissä asioissa suomen kielellä. Sopimusehdot ovat saatavilla myös ruotsiksi ja ruotsinkieliset on mahdollista saada ottamalla yhteyttä luotonmyöntäjän asiakaspalveluun.

11. Vastuunrajoitukset

11.1 Luotonantaja ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä ja joihin luotonantaja ei voi vaikuttaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joita luotonantaja ei voi kohtuudella voittaa. Luotonantaja on velvollinen ilmoittamaan luotonsaajalle ensi tilassa luotonantajaa kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

12. Erimielisyyksien ratkaisu

12.1 Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan luotonmyöntäjän kotipaikan mukaisessa käräjäoikeudessa. Jollei luotonmyöntäjällä ole kotipaikkaa Suomessa, käsitellään riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa. Luotonsaajalla on oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakuntaan.

12.2 Tähän luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

13. Valvova viranomainen

13.1 Luotonmyöntäjää valvova viranomainen on kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (kkv.fi) sekä paikalliset aluehallintovirastot (avi.fi).

Luotonmyöntäjä:

Cashbuddy Oy, PL 4, 20761 PIISPANRISTI, Y-tunnus 2660334-4, Kotipaikka: Helsinki, Suomi