SEKKI - lainatiedot

Vakiomuotoiset Eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Lainanantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot

Lainanantaja: Cashbuddy Oy
Osoite: PL 32, 00101 Helsinki
Puhelinnumero: 010 802 252
Y-tunnus: 2660334-4
Internetosoite: www.cashbuddy.fi

2. Kuvaus lainatuotteen pääominaisuuksista

Lainatyyppi

Kulutusluotto

Lainan kokonaismäärä

Luottoraja tai lainasopimuksen mukaisesti käyttöön annettava kokonaissumma on 3000,00 euroa

Nostoa koskevat ehdot

Lainanantaja maksaa myönnetyn lainan määrän lainasopimuksessa olevalle pankkitilille myönteisen lainapäätöksen jälkeen. Alustava lainapäätös on voimassa kolme viikkoa. Lainapäätös raukeaa mikäli alustavaa lainapäätöstä ei allekirjoiteta sekä vaadittuja asianmukaisia liitteitä toimiteta.

Lainasopimuksen voimassaoloaika 

Alustavan laskelman mukaan 36 kuukautta 

Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen

Maksettavananne on seuraavaa:

  • Maksuerän suuruus: 128,65 euroa
  • Lyhennyksiä: 36 kappaletta
  • Maksuväli: 1 kk

Maksuerät suoritetaan lainansaajalle toimitettavan lyhennysohjelman mukaisesti. Korko ja/tai maksut on maksettava kuukausierän yhteydessä, sovitun eräpäivän mukaan.

Maksettava kokonaismäärä

Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia lainaanne liittyviä muita kustannuksia.

Arvioitu maksettava kokonaismäärä on 4631.40 euroa, joka muodostuu seuraavasti:

  • Pääoma: 3000.00 euroa
  • Korko: 1008.40 euroa
  • Kulut: 623.00 euroa

Vaadittavat vakuudet

Lainan saamiseksi ei vaadita vakuutta tai muuta lisäpalvelua sisältävää sopimusta.

3. Lainan kustannukset

Lainakorko tai tarvittaessa sopimukseen sovellettavat erisuuruiset lainakorot

Lainan korko on 19.90 % ja korko on kiinteä.

Todellinen vuosikorko

Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia. Lainan todellinen vuosikorko on 35,5%. Todellinen vuosikorko sisältää lainan koron, avaus-/korotusmaksun 299.00 euroa ja kuukausittaisen tilinhoitomaksun 9.00 euroa.

Kaikki muut lainasopimuksesta johtuvat kustannukset

Maksuohjelman muuttaminen:

  • Kun lainasta jäljellä alle 100 euroa tai 4 erää: 20 euroa
  • Kun lainasta jäljellä 100  - 1000 euroa: 30 euroa
  • Kun lainasta jäljellä yli 1000 euroa: 50 euroa

Maksuvapaa kuukausi:

  • Käsittelykulu: 5 euroa

Edellytykset lainasopimukseen liittyvien kustannusten muutoksiin

Lainanantajalla on oikeus muuttaa sopimusehtoja lain muutoksen tai viranomaisen päätöksen johdosta. Lainanantajan tulee ilmoittaa muutoksista lainansaajalle kirjallisesti kuukausi ennen muutoksen voimaantulemista.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut

Maksun viivästyessä veloitetaan vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Viivästyskorko on yhtä suuri kuin velasta kulloinkin perittävä korko jos on kulunut enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun velka on kokonaisuudessaan erääntynyt tai annetaan velkaa koskeva tuomioistuimen tuomio. Tämän jälkeen viivästyskorko määräytyy korkolain mukaisesti.

Maksumuistutus on 5,00 euroa/muistutus.

Mikäli lainansaaja on laiminlyönyt ensimmäisestä maksukehotuksesta huolimatta lyhennyserän, joka on vähintään 10 % alkuperäisestä lainan määrästä tai jos lainaan sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 % lainan alkuperäisestä määrästä, ja lyhennys on viivästynyt vähintään kuukauden, on lainanantajalla oikeus eräännyttää koko jäännössaatava maksettavaksi kahden viikon kuluessa siitä kun erääntymisilmoitus on lähetetty tai neljän viikon kuluessa, jos lainansaajaa ei ole maksukehotuksella aikaisemmin huomautettu maksun viivästymisestä. Lainanantajalla on lisäksi oikeus eräännyttää koko laina myös, jos lainansaaja on antanut lainaa hakiessaan tai sen aikana harhaanjohtavia tietoja.
Mikäli lainasopimus irtisanotaan lainansaajan laiminlyöntien vuoksi, on lainansaaja velvollinen hyvittämään lainanantajalle perinnästä johtuvat todelliset perintäkulut tai ilman kuluselvitystä niihin määriin asti kuin laki saatavien perinnästä säätelee.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus

Lainasopimus voidaan peruuttaa 14 kalenteripäivän kuluessa.

Ennenaikainen takaisinmaksu

Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa laina ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessan tai osittain.

Haku tietokannasta

Lainanantaja käyttää lainaa myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n Soliditet-henkilöluottotietorekisteristä.

Oikeus saada lainasopimusluonnos

Lainanhakijalla on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta lainasopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos lainanantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään lainasopimusta teidän kanssanne.

Ajanjakso, jonka ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot sitovat lainanantajaa

Nämä tiedot eivät ole lainanantajaa sitovia. 

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

(a) lainanantajan osalta

Yhteystiedot lainanantajan edustajaan jäsenvaltiossa, jossa asutte:

Cashbuddy Oy
PL 32, 00101 Helsinki
Puh. 010 802 252
www.cashbuddy.fi

Rekisteröinti ja valvova viranomainen

Cashbuddy Oy on merkitty PRH:n ylläpitämään kaupparekisteriin Y-tunnuksella 2660334-4. Cashbuddyn toimintaa valvoo kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (kkv.fi) sekä paikalliset aluehallintovirastot (avi.fi). Cashbuddylla on Aluehallintoviraston ylläpitämän luotonantajarekisterin lupa myöntää kulutusluottoja.

(b) lainasopimuksen osalta

Peruuttamisoikeuden käyttö

Lainansaajalla on oikeus peruuttaa lainasopimus ilmoittamalla siitä lainanantajalle 14 päivän kuluessa saatuaan maksetun lainamäärän käytettäviinsä.

Peruuttamisilmoituksen voi määräajan kuluessa tehdä · kirjeitse lainanantajan osoitteeseen. Peruuttamisilmoituksen on oltava yksilöity ja sen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot: lainansaajan nimi, henkilötunnus, lainan numero, pankkitilinumero ja lainansaajan allekirjoitus.

Mikäli lainansaaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, lainansaaja on velvollinen suorittamaan lainanantajalle lainan todellisen vuosikoron mukaisen koron ajalta, jonka laina on ollut lainansaajan käytettävissä. Lainasopimuksen nojalla saadut varat on palautettava 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

Asiakassuhteen luomiseen perustuva oikeus

Lainanantaja luo Suomen lain nojalla asiakassuhteen lainahakijaan ennen lainasopimuksen tekoa

Lainsäädäntöä ja toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke

Lainansaajalla on oikeus saattaa lainasopimusta koskevat riitaisuudet vireille lainanantajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Ellei lainanantajalla ole kotipaikkaa Suomessa, käsitellään sopimusta koskevat riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa. Lainasopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Kielijärjestelyt

Lainansaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomen kielellä ja lainanantaja sitoutuu käyttämään sopimussuhteen aikana tätä kieltä.

(c) oikeussuojan osalta

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen osalta lainansaajalla on oikeus viedä asia kuluttajariitalautakuntaan.

 

Hae lainaa

Täytä lainahakemus

Täytä lainahakemus

Lisätietoa
Lainapäätös heti

Lainapäätös heti

Lisätietoa
Rahat tilille

Rahat tilille

Lisätietoa
Lyhennä lainaa

Lyhennä lainaa

Lisätietoa