SEKKI - Luottotiedot

Vakiomuotoiset Eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot

1. Luotonmyöntäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonmyöntäjä: Cashbuddy Oy
Osoite: PL 4, 20761 PIISPANRISTI
Y-tunnus: 2660334-4
Internetosoite: www.cashbuddy.fi

2. Kuvaus lainatuotteen pääominaisuuksista

Luottotyyppi

Kulutusluotto

Luoton kokonaismäärä

Luottoraja tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettava
kokonaissumma on: 3 000.00 EUR

Nostoa koskevat ehdot

Luotonmyöntäjä maksaa myönnetyn luoton määrän
luottosopimuksessa mainitulle pankkitilille myönteisen
luottopäätöksen jälkeen. Alustava luottopäätös on voimassa
kolme viikkoa. Luottopäätös raukeaa, mikäli alustavaa
luottopäätöstä ei allekirjoiteta sekä vaadittuja asianmukaisia
liitteitä toimiteta luotonhakijan toimesta.

Luottosopimuksen voimassaoloaika

Alustavan laskelman mukaan: 36 kk

Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut
kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen

Maksettavananne on seuraavaa:

  • Maksuerän suuruus 128,65 EUR
  • Lyhennyksiä 36 kk
  • Maksuväli 1 kk

Maksuerät suoritetaan luotonsaajalle toimitettavan
lyhennysohjelman mukaisesti. Korko ja/tai maksut on
maksettava kuukausierän yhteydessä, sovitun eräpäivän
mukaan.

Maksettava kokonaismäärä

Tarkoittaa luoton pääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia
luottoonne liittyviä muita kustannuksia.
Arvioitu maksettava kokonaismäärä on 4 631,40 EUR
Joka muodostuu seuraavasti:

  • pääoma 3 000,00 EUR
  • korko 1008,40 EUR
  • kulut 623,00 EUR

Vaadittavat vakuudet

Luoton saamiseksi ei vaadita vakuutta tai muuta lisäpalvelua
sisältävää sopimusta.

3. Luoton kustannukset

Luottokorko tai tarvittaessa sopimukseen sovellettavat
erisuuruiset luottokorot

Luoton korko on kiinteä ja korko on 19,90 %

Todellinen vuosikorko

Luoton todellinen vuosikorko on 35,50 %
Todellinen vuosikorko sisältää
avaus-/korotusmaksun 299,00 EUR
luoton kuukausittainen tilinhoitomaksu on 9.00 euroa.

Kaikki muut luottosopimuksen kustannukset

Maksuohjelman muuttaminen:

  • kun luotosta jäljellä alle 100 euroa tai 4 erää: 20 euroa
  • kun luotosta jäljellä 100 euroa - 1000 euroa: 30 euroa
  • kun luotosta jäljellä yli 1000 euroa: 50 euroa

Maksuvapaa kuukausi:

  • Käsittelykulu 5 euroa

Edellytykset luottosopimukseen liittyvien kustannusten
muutoksiin

Luotonmyöntäjällä on oikeus muuttaa sopimusehtoja
lakimuutoksen tai viranomaisen päätöksen johdosta.
Luotonmyöntäjän tulee ilmoittaa muutoksista luotonsaajalle
kirjallisesti kuukausi ennen muutoksen voimaantulemista.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut

Maksun viivästyessä veloitetaan vuotuista viivästyskorkoa
korkolain mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Viivästyskorko
on yhtä suuri kuin velasta kulloinkin perittävä korko, jos on
kulunut enintään 180 vuorokautta siitä, kun velka on
kokonaisuudessaan erääntynyt tai annetaan velkaa koskeva
tuomioistuimen tuomio. Tämän jälkeen viivästyskorko
määräytyy korkolain mukaisesti.

Maksumuistutus on 5,00 euroa/muistutus.

Mikäli luotonsaaja on laiminlyönyt ensimmäisestä
maksukehotuksesta huolimatta lyhennyserän, joka on
vähintään 10 % alkuperäisestä luoton määrästä tai jos luottoon
sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 % luoton
alkuperäisestä määrästä, ja lyhennys on viivästynyt vähintään
kuukauden, on luotonmyöntäjällä oikeus eräännyttää koko
jäljellä oleva saatava maksettavaksi kahden viikon kuluessa
siitä kun erääntymisilmoitus on lähetetty tai neljän viikon
kuluessa, jos luotonsaajaa ei ole maksukehotuksella
aikaisemmin huomautettu maksun viivästymisestä.
Luotonmyöntäjällä on lisäksi oikeus eräännyttää koko luotto
myös, jos luotonsaaja on antanut luottoa hakiessaan tai sen
keston aikana harhaanjohtavia tietoja. Mikäli luottosopimus
irtisanotaan luotonsaajan laiminlyöntien vuoksi, on luotonsaaja
velvollinen hyvittämään luotonmyöntäjälle perinnästä johtuvat
todelliset perintäkulut tai ilman kuluselvitystä niihin määriin asti
kuin laki saatavien perinnästä säätelee.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus

Luottosopimus voidaan peruuttaa 14 kalenteripäivän kuluessa.

Ennenaikainen takaisinmaksu

Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti
takaisin kokonaisuudessaan tai osittain

Haku tietokannasta

Luotonmyöntäjä käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan
hakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen
Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Finland Oy:n Soliditethenkilöluottotietorekisteristä.

Oikeus saada luottosopimusluonnos

Luotonhakijalla on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta
luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos
luotonmyöntäjä ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas
tekemään luottosopimusta luotonhakijan kanssa.

Ajanjakso, jonka ennen sopimuksen tekoa annettavat
tiedot sitovat luotonmyöntäjää.

Nämä tiedot eivät ole luotonmyöntäjää sitovia. 

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

(a) luotonmyöntäjän osalta
Yhteystiedot luotonmyöntäjän edustajaan jäsenvaltiossa, jossa
asutte 
Cashbuddy Oy
PL 4,
20761 PIISPANRISTI

www.cashbuddy.fi

Rekisteröinti ja valvova viranomainen

Cashbuddy Oy on merkitty PRH:n ylläpitämään
kaupparekisteriin Y-tunnuksella 2660334-4. Cashbuddyn
toimintaa valvoo kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja
kuluttajavirasto (kkv.fi) sekä paikalliset aluehallintovirastot
(avi.fi). Cashbuddylla on Aluehallintoviraston ylläpitämän
luotonantajarekisterin lupa myöntää kulutusluottoja.

(b) luottosopimuksen osalta

Peruuttamisoikeuden käyttö

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla
siitä luotonmyöntäjälle 14 päivän kuluessa saatuaan luoton
käytettäviinsä.
Peruuttamisilmoituksen voi määräajan kuluessa tehdä · kirjeitse
luotonmyöntäjän osoitteeseen. Peruuttamisilmoituksen on
oltava yksilöity ja sen tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:
luotonsaajan nimi, henkilötunnus, luoton numero,
pankkitilinumero ja luotonsaajan allekirjoitus.
Mikäli luotonsaaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, luotonsaaja
on velvollinen suorittamaan luotonmyöntäjälle luoton todellisen
vuosikoron mukaisen koron ajalta, jonka luotto on ollut
luotonsaajan käytettävissä. Luottosopimuksen nojalla saadut
varat on palautettava 30 päivän kuluessa
peruuttamisilmoituksen lähettämisestä uhalla, että
peruuttaminen muutoin raukeaa

Asiakassuhteen luomiseen perustuva oikeus

Luotonmyöntäjä luo Suomen lain nojalla asiakassuhteen
luotonhakijaan ennen luottosopimuksen tekoa

Lainsäädäntöä ja toimivaltaista tuomioistuinta koskeva
lauseke

Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosopimusta koskevat
riitaisuudet vireille luotonmyöntäjän kotipaikan
käräjäoikeudessa. Ellei luotonmyöntäjällä ole kotipaikkaa
Suomessa, käsitellään sopimusta koskevat riitaisuudet
Helsingin käräjäoikeudessa. Luottosopimukseen sovelletaan
Suomen lakia.

Kielijärjestelyt

Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot
suomen kielellä ja luotonmyöntäjä sitoutuu käyttämään
sopimussuhteen aikana tätä kieltä.

(c) oikeussuojan osalta

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja
oikeussuojamenettelyjen osalta luotonsaajalla on oikeus
saattaa asia kuluttajariitalautakuntaan.